Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sadowne  www.sadowne.pl
Dane
Dane teleadresowe
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Gmina Sadowne
Ogłoszenia
Rada Gminy
Rada Gminy
Komisje
Sesje Rady Gminy
° ostatnia - następna sesja
° rok 2010
- sesja XXXVII
- sesja XXXVIII
- sesja XXXIX
- sesja XL
- sesja XLI
- sesja XLII
- sesja XLIII
- sesja I
- sesja II
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
Plany i strategie
Plan Rozwoju Lokalnego 2007-2013
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowne na lata 2004 - 2011
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sadowne na lata 2004 - 2011
Strategia rozwoju
Prawo lokalne
Statut
Budżet
Podatki
Regulamin Organizacyjny
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Gospodarki Komunalnej
Gminny Ośrodek Kultury
Muzeum Ziemi Sadowieńskiej
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoły
Sołtysi i Sołectwa
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Przetargi
Obwieszczenia i wykazy
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia o wynikach
Przetargi unieważnione
Inwestycje
Zagospodarowanie przestrzenne
Decyzje lokalizacyjne
Decyzje o warunkach zabudowy
Decyzje środowiskowe
Inne
Skrzynka podawcza
Sprawdź stan sprawy
Mienie gminy
Podatki i opłaty
Rejestry i ewidencje
Wnioski do pobrania
Dostęp do informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Archiwum
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
WYBORY
Przetargi
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sesje Rady Gminy > ostatnia - następna sesja > rok 2010 strona główna 

ostatnia - następna sesja
 

Działając na podstawie art.20 ust.1Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr.142 poz.1591 z 2001r. z późn.zm.) zwołuję XXIII Sesję Rady Gminy Sadowne na dzień 07 marca ( czwartek ) 2013r. o godzinie 10°° w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy  Sadowne.


 


P o r z ą d e k   o b r a d:


 


1.        Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.


2.        Przedstawienie porządku obrad.


3.        Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.


4.        Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.


5.        Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansowania zawodowego w Gimnazjum, Szkołach Podstawowych i Przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sadowne.


6.        Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy za 2012r.


7.        Podjęcie uchwał :


a)        w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Sadowne na 2013r.,


b)        w sprawie kontynuacji przez Gminę Sadowne realizacji projektu systemowego pod nazwą „AKTYWNY MIESZKANIEC GMINY SADOWNE” w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,


c)        w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sadowne na 2013 rok,


d)        w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na kolejny okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomości ozn. nr ewid. 163,243,244 położonych w miejscowości Morzyczyn Włóki,


e)        w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołodziążu,


f)        w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Orzełku.


8.        Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.


9.        Przyjęcie protokołu z obrad XXII Sesji Rady Gminy


10.     Zamknięcie obrad.


 


Jednocześnie informuję, że protokół z obrad XXII  Sesji Rady Gminy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11.


 


 


 


                                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy


 


                                                                                                                                              Waldemar Cyran


 

 
Data wprowadzenia informacji 2009-10-26 13:48:23 Informację zaktualizowano 2013-03-01 08:32:18, wprowadzający: Administrator BIP.

Zobacz:
 sesja XXXVII .  sesja XXXVIII .  sesja XXXIX .  sesja XL .  sesja XLI .  sesja XLII .  sesja XLIII .  sesja I .  sesja II . 
wersja do druku