bip.sadowne.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sadowne www.sadowne.pl
Sesje Rady Gminy strona główna 

Sesje Rady Gminy
`` 

Sesje rady gminy są zwoływanych przez przewodniczącego rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, zgodnie z ustalonym planem pracy rady gminy.

Sesja może zostać zwołana również na wniosek wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu rady.

Razem z zawiadomieniem o zwołaniu sesji radni otrzymują porządek obrad wraz z projektami uchwał.

Na wniosek wójta przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.

Przewodniczący rady gminy zawiadamia sołtysów, na takich samych zasadach jak radnych, o sesji rady gminy. Sołtysi uczestniczą w sesjach bez prawa głosowania.

Z przebiegu sesji rady gminy sporządza się protokół. Do sporządzonego protokołu radni mogą wnosić poprawki i uzupełnienia. Protokół poprzedniej sesji rady gminy jest przyjmowany na następnej sesji.

 
Data wprowadzenia informacji 2003-08-18 11:57:29 Informację zaktualizowano 2007-11-16 10:20:18, wprowadzający: Administrator BIP.

Zobacz:
 ostatnia - następna sesja .  rok 2010 .  rok 2011 .  rok 2012 .  rok 2013 . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sadowne.pl