Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sadowne  www.sadowne.pl
Dane
Dane teleadresowe
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Gmina Sadowne
Ogłoszenia
Rada Gminy
Rada Gminy
Komisje
Sesje Rady Gminy
Plany i strategie
Plan Rozwoju Lokalnego 2007-2013
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowne na lata 2004 - 2011
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sadowne na lata 2004 - 2011
Strategia rozwoju
Prawo lokalne
Statut
Budżet
Podatki
Regulamin Organizacyjny
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Gospodarki Komunalnej
Gminny Ośrodek Kultury
Muzeum Ziemi Sadowieńskiej
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoły
Sołtysi i Sołectwa
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Przetargi
Obwieszczenia i wykazy
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia o wynikach
Przetargi unieważnione
Inwestycje
Zagospodarowanie przestrzenne
Decyzje lokalizacyjne
Decyzje o warunkach zabudowy
Decyzje środowiskowe
Inne
Skrzynka podawcza
Sprawdź stan sprawy
Mienie gminy
Podatki i opłaty
Rejestry i ewidencje
° Rejestr działalności regulowanej
Wnioski do pobrania
Dostęp do informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Archiwum
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
WYBORY
Przetargi
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rejestry i ewidencje strona główna 

Rejestry i ewidencje
 

Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji prowadzonych w Gminie Sadowne


 


 


 


Rejestr rozgraniczenia nieruchomości


prowadzi Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego


  


Rejestr wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej


 Prowadzi Referat Finansowy, Stanowisko ds. Podatków, Księgowości Podatkowej i Rynku Wewnętrznego


 


Rejestr osób ubiegających się o przydział mieszkania


Prowadzi Stanowisko ds. Kultury


 


Rejestr wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego


Prowadzi Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego


 


Rejestr decyzji środowiskowych


Prowadzi Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego


 


Rejestr zamówień publicznych


Prowadzi Stanowisko ds. Inwestycji, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej


 


Rejestr oświadczeń majątkowych


Prowadzi Referat Organizacyjny, Stanowisko ds. Organizacyjno-Kadrowych


 


Rejestr dzierżawionych gruntów i najmu lokali użytkowych


 Prowadzi Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego


 


Rejestr dodatków mieszkaniowych


Prowadzi Stanowisko ds. Kultury


 


Rejestr opłat za wieczyste użytkowanie


Prowadzi Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego


 


Rejestr podziału nieruchomości


 Prowadzi Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego


 


Rejestr zaświadczeń


  Prowadzi Referat Finansowy, Stanowiska ds. Podatków


 


Rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju


Prowadzi Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych


 


 Rejestr spraw dotyczących usuwania drzew


Prowadzi Stanowisko ds. Kultury


 


Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu


Prowadzi ds. Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego


 


Rejestr aktów stanu cywilnego – urodzeń, małżeństw i zgonów


Prowadzi Urząd Stanu Cywilnego


 


Rejestr wydanych dowodów osobistych


Prowadzi Urząd Stanu Cywilnego


 


Rejestr wyborców


Prowadzi Urząd Stanu Cywilnego


 


Rejestr skarg i wniosków


Prowadzi Referat Organizacyjny, Stanowisko ds. Organizacyjno-Kadrowych


 


Rejestr instytucji kultury


Prowadzi Stanowisko ds. Kultury


 


Rejestr zarządzeń Wójta


Prowadzi Referat Organizacyjny, Stanowisko ds. Organizacyjno-Kadrowych


 


Rejestr uchwał Rady Gminy


Prowadzi Referat Organizacyjny, Stanowisko ds. Organizacyjno-Kadrowych


 


Rejestr decyzji wydanych w sprawach stypendiów szkolnych


Prowadzi Referat Finansowy, Stanowisko ds. Kadrowo-Księgowych, Kontroli i Oświaty


 


Rejestr decyzji wydanych w sprawach zasiłków szkolnych


Prowadzi Referat Finansowy, Stanowisko ds. Kadrowo-Księgowych, Kontroli i Oświaty


 


Rejestr decyzji dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników


Prowadzi Referat Finansowy, Stanowisko ds. Kadrowo-Księgowych, Kontroli i Oświaty


 


Rejestry wymiarowe podatków i opłat


Prowadzi Referat Finansowy, Stanowiska ds. Podatków


 


Rejestr sprzedaży i zakupu (VAT)


Prowadzi Referat Finansowy, Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej


 


Rejestr zaświadczeń RP-7


Prowadzi Referat Finansowy, Stanowisko ds. Księgowości


 Rejestr działalności regulowanej


Prowadzi Stanowisko ds. Inwestycji, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej


 


 


 


 


Ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych


 Prowadzi Referat Finansowy, Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej i Rynku Wewnętrznego


 


Ewidencja przedpoborowych i poborowych


 Prowadzi Referat Organizacyjny, Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Wojskowych


 


Ewidencja formacji obrony cywilnej


 Prowadzi Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych


 


Ewidencja ludności


Prowadzi Urząd Stanu Cywilnego


 


 Dane zgromadzone w rejestrach udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i terminie określonym w przepisach na których podstawie jest prowadzony rejestr. Ponadto informacji dotyczących danych zgromadzonych w rejestrach udziela się na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.

 

Ograniczenia udostępnienia: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631).

 
 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-22 15:41:58 Informację zaktualizowano 2012-11-23 11:29:22, wprowadzający: Administrator BIP.

Zobacz:
 Rejestr działalności regulowanej . 
wersja do druku