Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sadowne  www.sadowne.pl
Dane
Dane teleadresowe
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Gmina Sadowne
Ogłoszenia
Rada Gminy
Rada Gminy
Komisje
Sesje Rady Gminy
Plany i strategie
Plan Rozwoju Lokalnego 2007-2013
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowne na lata 2004 - 2011
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sadowne na lata 2004 - 2011
Strategia rozwoju
Prawo lokalne
Statut
Budżet
° Projekt budżetu
° Uchwała budżetowa i jej zmiany
° WPF i jego zmiany
° Sprawozdania, informacje i opinie z wykonania budżetu oraz absolutorium
° Kredyty
° Sprawozdania RB
° Sprawozdania finansowe
Podatki
Regulamin Organizacyjny
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Gospodarki Komunalnej
Gminny Ośrodek Kultury
Muzeum Ziemi Sadowieńskiej
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoły
Sołtysi i Sołectwa
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Przetargi
Obwieszczenia i wykazy
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia o wynikach
Przetargi unieważnione
Inwestycje
Zagospodarowanie przestrzenne
Decyzje lokalizacyjne
Decyzje o warunkach zabudowy
Decyzje środowiskowe
Inne
Skrzynka podawcza
Sprawdź stan sprawy
Mienie gminy
Podatki i opłaty
Rejestry i ewidencje
Wnioski do pobrania
Dostęp do informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Archiwum
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
WYBORY
Przetargi
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet strona główna 

Budżet
 

Uchwalanie budżetu

Budżet gminy jest rocznym planem jej dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy, a także przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz funduszy celowych gminy. Budżet jest uchwalany w formie uchwały na rok budżetowy. Uchwalenie budżetu należy do wyłącznej kompetencji rady gminy, a opracowanie projektu budżetu – do wyłącznej kompetencji wójta. Projekt budżetu zawiera również sporządzone przez wójta objaśnienia do projektu oraz informację o stanie mienia komunalnego.
Podstawowe zasady i terminy obowiązujące na etapie projektowania i uchwalania budżetu uregulowane zostały w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o finansach publicznych, natomiast procedurę uchwalania budżetu oraz szczegółowość materiałów towarzyszących projektowi budżetu określa rada.

Wykonywanie budżetu

Wykonywanie budżetu należy do wójta i wymaga opracowania, w ciągu 21 dni od uchwalenia budżetu, układu wykonawczego, przedstawiającego dochody i wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. W tym samym terminie wójt opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz przekazuje gminnym jednostkom organizacyjnym informacje o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków oraz o wysokości dotacji i wpłat do budżetu.
Wszystkie wydatki budżetowe nieujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych, w tym: dotacje dla zakładów budżetowych, dotacje i środki przekazywane na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego i związków komunalnych, płatności i składki na rzecz instytucji oraz wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy wójt gminy ujmuje w planie finansowym urzędu gminy.
Realizacja dochodów i wydatków gminy przebiega zgodnie z ustalanym przez wójta harmonogramem.

Zmiany budżetu

Zmian w budżecie, w ramach ustawowych uprawnień, dokonuje rada gminy i wójt. W ramach swoich uprawnień wójt może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianami kwot dotacji celowych oraz polegających na zmianach w planie dochodów wynikających ze zmian kwot subwencji, a także na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych.
Inne zmiany w planie wydatków budżetu mogą być dokonywane przez wójta tylko na podstawie upoważnienia udzielonego przez radę gminy. Upoważnienie to nie może obejmować przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetu.

Wykonanie budżetu

Wójt sporządza, w zakresie określonym przez radę gminy, informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze i przedkłada ją w terminie do dnia 31 sierpnia radzie gminy i regionalnej izbie obrachunkowej.
W terminie do dnia 31 marca po zakończeniu roku budżetowego wójt sporządza roczne sprawozdanie z wykonania budżetu.
Wykonanie budżetu podlega ocenie komisji rewizyjnej, która sporządza i przedkłada radzie gminy wniosek o udzielenie lub nie udzielenie wójtowi absolutorium. Wniosek komisji rewizyjnej opiniuje regionalna izba obrachunkowa.
Rada gminy rozpatruje przedłożone przez wójta sprawozdanie z wykonania budżetu oraz , w terminie do dnia 30 kwietnia po zakończeniu roku budżetowego i podejmuje decyzję w sprawie absolutorium dla wójta.

 
Data wprowadzenia informacji 2003-08-18 09:32:53 Informację zaktualizowano 2008-02-29 10:21:01, wprowadzający: Administrator BIP.
 
 Uchwała budżetowa na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-06-07 16:05:04, wprowadzający: Anna Rukat
 
 Załączniki do uchwały Nr XIII/104/2004 z dnia 29 stycznia 2004
Data wprowadzenia informacji 2004-06-07 15:06:04 Informację zaktualizowano 2004-06-07 15:35:40, wprowadzający: Anna Rukat
 
 Załączniki 4 i 5 do uchwały Nr XIII/104/2004 z dnia 29.01.2004
Data wprowadzenia informacji 2004-06-07 15:09:48, wprowadzający: Anna Rukat
 
 Uchwała Nr XIV/107/2004 i Nr XIV/113/2004 z dnia 26.02.2004
Data wprowadzenia informacji 2004-06-07 15:13:50 Informację zaktualizowano 2004-06-07 15:16:05, wprowadzający: Anna Rukat
 
 Uchwała Nr XIV/112/2004 z dnia 26.02.2004
Data wprowadzenia informacji 2004-06-07 15:19:49, wprowadzający: Anna Rukat
 
 Załączniki do uchwały Nr XIV/112/2004
Data wprowadzenia informacji 2004-06-07 15:21:35, wprowadzający: Anna Rukat
 
 Uchwała Nr XV/114/2004 z dnia 22.04.2004
Data wprowadzenia informacji 2004-06-07 15:26:26, wprowadzający: Anna Rukat
 
 Załączniki do uchwały Nr XV/114/2004
Data wprowadzenia informacji 2004-06-07 15:28:26, wprowadzający: Anna Rukat
 
 Uchwała Nr XV/116/2004 z dnia 22.04.2004
Data wprowadzenia informacji 2004-06-07 15:30:41, wprowadzający: Anna Rukat
 
 Uchwała Nr XVI/127/2004 z dnia 19.05.2004
Data wprowadzenia informacji 2004-06-07 15:33:18, wprowadzający: Anna Rukat
 
 Uchwała Nr XVII/128/2004 z dnia 28 czerwca 2004
Data wprowadzenia informacji 2004-07-27 14:18:54 Informację zaktualizowano 2004-07-27 14:22:26, wprowadzający: Anna Rukat
 
 Uchwała Nr XIX/132/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-09-15 10:07:03 Informację zaktualizowano 2004-09-15 10:10:53, wprowadzający: Anna Rukat
 
 Uchwała Nr XX/134/2004 z dnia 21 października2004 r.
Data wprowadzenia informacji 2004-11-12 12:01:06, wprowadzający: Anna Rukat
Uchwała Nr XXI/144 z dnia 29 listopada 2004r. 
 W sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy S a d o w n e na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-12-16 09:57:50, wprowadzający: Anna Rukat
Uchwała Nr XXII/145/2004 z dnia 13 grudnia
2004r. 
 W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sadowne na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-12-28 15:38:42 Informację zaktualizowano 2005-01-20 16:26:34, wprowadzający: Anna Rukat
Uchwała Nr XXIII/147/2004 z 29 grudnia
2004r. 
 W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sadowne na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-01-20 16:25:46 Informację zaktualizowano 2005-02-04 12:37:30, wprowadzający: Anna Rukat
Uchwała nr XXIII/148/2004 z dnia 29 grudnia
2004r. 
 W sprawie uchwalenia budżetu na rok 2005
Data wprowadzenia informacji 2005-02-04 12:43:23 Informację zaktualizowano 2005-02-16 14:59:46, wprowadzający: Anna Rukat
Uchwała Nr XXIV/161/2005 z dnia 16 lutego
2005r. 
 W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sadowne na rok 2005
Data wprowadzenia informacji 2005-03-05 17:43:15 Informację zaktualizowano 2005-03-05 17:44:11, wprowadzający: Anna Rukat
 
 Uchwała Nr XXV/166/2005 z dnia 20 kwietnia 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-05-19 16:37:55, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy S a
d o w n e na 2005 rok 
 Uchwała XXVI/184/2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-06-30 16:01:15, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy S a
d o w n e na 2005 rok 
 Uchwała Nr XXVII/188/2005 z dnia 29 sierpnia 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-09-23 17:05:13, wprowadzający: Anna Rukat
Uchwała Nr 382/O/2009 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
11 grudnia 2009 roku 
 Uchwała Nr 382/O/2009
Data wprowadzenia informacji 2010-01-14 15:31:26, wprowadzający: Anna Rukat
Uchwała Budżetowa na rok 2010  
 Uchwała Nr XXXVI/172/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-04-29 12:58:45 Informację zaktualizowano 2010-04-29 13:01:15, wprowadzający: Anna Rukat

Zobacz:
   Projekt budżetu
   Uchwała budżetowa i jej zmiany
   WPF i jego zmiany
   Sprawozdania, informacje i opinie z wykonania budżetu oraz absolutorium
   Kredyty
   Sprawozdania RB
   Sprawozdania finansowe
wersja do druku