Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sadowne  www.sadowne.pl
Dane
Dane teleadresowe
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Gmina Sadowne
Ogłoszenia
° Informacje
° Aktualności
Rada Gminy
Rada Gminy
Komisje
Sesje Rady Gminy
Plany i strategie
Plan Rozwoju Lokalnego 2007-2013
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowne na lata 2004 - 2011
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sadowne na lata 2004 - 2011
Strategia rozwoju
Prawo lokalne
Statut
Budżet
Podatki
Regulamin Organizacyjny
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Gospodarki Komunalnej
Gminny Ośrodek Kultury
Muzeum Ziemi Sadowieńskiej
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoły
Sołtysi i Sołectwa
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Przetargi
Obwieszczenia i wykazy
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia o wynikach
Przetargi unieważnione
Inwestycje
Zagospodarowanie przestrzenne
Decyzje lokalizacyjne
Decyzje o warunkach zabudowy
Decyzje środowiskowe
Inne
Skrzynka podawcza
Sprawdź stan sprawy
Mienie gminy
Podatki i opłaty
Rejestry i ewidencje
Wnioski do pobrania
Dostęp do informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Archiwum
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
WYBORY
Przetargi
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia strona główna 

Ogłoszenia
 

Wójt Gminy Sadowne

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w roku 2013 w Gminie Sadowne

 

Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej, podejmowanych na rzecz zaspokajania potrzeb i poprawy warunków oraz podnoszenia aktywności fizycznej mieszkańców
i zagospodarowanie czasu wolnego oraz w szczególności zapewnienie edukacji sportowej dzieciom i młodzieży.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane prowadzące działalność na terenie Gminy Sadowne lub na rzecz jej mieszkańców.

 

więcej

wzór oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-08 13:19:09 Informację zaktualizowano 2013-02-08 13:24:56, wprowadzający: Renata Urbankowska
Nabór na wolne stanowisko pracy 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadownem zatrudni osobę
 na stanowisku:

 

PRACOWNIK SOCJALNY

 

 

Wykształcenie: uprawnienia, kwalifikacje w zakresie wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) 

 

Zakres obowiązków: praca na stanowisku pracownika socjalnego, przeprowadzanie                                                 wywiadów, świadczenie pracy socjalnej w terenie.

 

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy dla osoby                                            ubiegającej się o zatrudnienie, dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje.

 

Miejsce składania dokumentów: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
                                                        ul. Kuźnica 1,
                                                        07-140 Sadowne

                                                        Kierownik GOPS

 

Termin składania dokumentów:  25 styczeń 2013r.

 

 

 

                                                                                       Kierownik Gminnego Ośrodka
                                                                                              Pomocy Społecznej

 

                                                                                            /-/ Jadwiga Gutowska

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 10:44:18 Informację zaktualizowano 2013-01-07 10:47:17, wprowadzający: Jadwiga Gutowska
Zmiana ustawy o ewidencji ludności i dowodach
osobistych oraz niektórych innych ustaw  

Z dniem 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1407), na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących m.in.:


1.       zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy,


2.       likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów,


3.       likwidację obowiązku właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników,


4.       wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika,


5.       wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu,


6.       wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich , obywateli EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego


7.       odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego,


8.       wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 15:34:03, wprowadzający: Administrator BIP.
 

Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności


 


Przedmiotem Zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych ramach projektu  AKTYWNY MIESZKANIEC GMINY SADOWNE” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   oraz świadczenie dostaw i usług ściśle z tymi usługami związanych.


 


kod CPV 80500000-9 (usługi szkoleniowe)


kod CPV 80570000-0 (usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)


 


Uczestnikami szkolenia jest 10 osób, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem.

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2012-11-22 11:44:54, wprowadzający: Anna Stawiarz
 

ZAPYTANIE OFERTOWE


 


W związku z realizacją Projektu Systemowego „Aktywny mieszkaniec gminy Sadowne”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadownem w ramach Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośba o złożenie oferty cenowej na zakup zestawów promocyjnych z logo EFS, w szczególności:

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 14:16:57, wprowadzający: Anna Stawiarz
KONSULTACJE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY  

KONSULTACJE W SPRAWIE  PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SADOWNE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2013

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały XLII8/205/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 8 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 187 poz. 5016) zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na rzecz mieszkańców Gminy Sadowne do przedkładania propozycji zadań i uwag do projektu uchwały Rady Gminy Sadowne w sprawie „Programu współpracy Gminy Sadowne  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

Propozycje prosimy wnosić do dnia 12 listopada 2012 r. na adres: Urząd Gminy Sadowne,  ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne lub drogą e – mailową na adres: ug_sadowne@pro.onet.pl

 

 

                                                                                           

 Projekt uchwały
Data wprowadzenia informacji 2012-10-25 12:02:01 Informację zaktualizowano 2012-10-25 12:06:18, wprowadzający: Renata Urbankowska
 

Wójt Gminy Sadowne

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w roku 2012 w Gminie Sadowne

 

Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej, podejmowanych na rzecz zaspokajania potrzeb i poprawy warunków oraz podnoszenia aktywności fizycznej mieszkańców
i zagospodarowanie czasu wolnego oraz w szczególności zapewnienie edukacji sportowej dzieciom i młodzieży.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane prowadzące działalność na terenie Gminy Sadowne lub na rzecz jej mieszkańców.

 

więcej

Wzór oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-15 11:41:38 Informację zaktualizowano 2012-03-16 14:58:02, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 

I N F O R M A C J A


w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem, Muzeum Ziemi Sadowieńskiej w Sadownem i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadownem w jedną instytucję kultury o nazwie: Sadowieńskie Centrum Kultury

 Uchwała Nr XII/92/2012 Rady Gminy Sadowne z dn. 24 lutego 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-01 12:19:02, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE 

 

            Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem informuje, że

w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadownem, ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne, do zatrudnienia na stanowisku ds. obsługi funduszu alimentacyjnego

Wybrana została  Pani Małgorzata Bańska.

 

Uzasadnienie wyboru

Na podstawie przeprowadzonego naboru na stanowisko ds. obsługi funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadownem, Komisja Rekrutacyjna wybrała kandydaturę Pani Małgorzaty Bańskiej.
W czasie postępowania kwalifikacyjnego Pani Małgorzata Bańska wykazała się najlepszym poziomem wiedzy niezbędnej do pracy na stanowisku ds. funduszu alimentacyjnego.

 

 

 

                                                                                                          Kierownik
                                                                                  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                 
                                                                                              /-/ Jadwiga Gutowska

 

Sadowne, dnia 13.02.2012r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 13:49:33, wprowadzający: Jadwiga Gutowska
Zwrot podatku akcyzowego 

INFORMACJA

 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego od 2012 r. rolnicy składają:

 

I termin:

od 1 lutego 2012 r.

do 29 lutego 2012 r.

 

II termin:

od 1 sierpnia 2012 r.

do 31 sierpnia 2012 r.

 

 

MINISTER RONICTWA I ROZWOJU WSI

MAREK SAWICKI

informuje:

 

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 

 

W 2012 r. producenci rolni składają wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w terminach:

 

  • od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,

 

  • od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. – wraz z fakturami VAT
    (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej
    w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Limit zwrotu podatku w 2012 r. wynosić biędzie:

81,70 zł x ilość ha użytków rolnych

 

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2012 r. w terminie:

  • 2-30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • 1-31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-10 12:56:12, wprowadzający: Administrator BIP.
Informacja o kandydatach 

Informujemy, że do konkursu w naborze na stanowisko – ds. obsługi funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadownem       
w obowiązującym terminie wpłynęły zgłoszenia następujących kandydatów:

1.      Anna Kaszuba                         zam. Sokółka

2.      Katarzyna Szymecka               zam. Wieliczna

3.      Justyna Gałązka                       zam. Sadowne

4.      Urszula Koroś                          zam. Sadowne

5.      Małgorzata Bańska                 zam. Łochów

6.      Katarzyna Konik                    zam. Zarzetka

7.      Iwona Stefańczuk                   zam. Brok

 

 

Sadowne, dnia 06.02.2012r.                                                    Kierownik GOPS

                                                                                              /-/ Jadwiga Gutowska 

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-06 15:14:36, wprowadzający: Jadwiga Gutowska
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem ogłasza otwarty

i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadownem, ul. Kuźnica 1,
07-140 Sadowne.

 

1.                  Stanowisko pracy:

      Stanowisko pracy ds. obsługi funduszu alimentacyjnego

a)      pełny wymiar czasu pracy,

b)      umowa o pracę na czas określony – 6 miesięcy.

2.                  Niezbędne wymagania od kandydatów:

a)      obywatelstwo polskie;

b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

c)      niekaralność za przestępstwa skarbowe;

d)      nieposzlakowana opinia;

e)      wykształcenie wyższe;

f)        co najmniej 3 letni staż pracy;

g)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku pracy;

h)      znajomość obsługi komputera, poczty elektronicznej oraz umiejętność poruszania się w sieci Internet.


3.   Wymagania dodatkowe:

a)      odpowiedzialność, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność pracy w zespole,           kreatywność, samodzielność,

b)      znajomość przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ochronie danych osobowych oraz znajomość prawa samorządowego
i administracyjnego.

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2012-01-23 11:27:08, wprowadzający: Jadwiga Gutowska
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO
ORZĘDNICZE 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadownem, ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne, do zatrudnienia na stanowisku ds. obsługi funduszu alimentacyjnego.

Wybrana został Pan Marcin Osman

 

Uzasadnienie wyboru

Na podstawie przeprowadzonego naboru na stanowisko ds. obsługi funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadownem, Komisja Rekrutacyjna wybrała kandydaturę Pana Marcina Osmana.

W czasie postępowania kwalifikacyjnego Pan Marcin Osman wykazał się najlepszym poziomem wiedzy niezbędnej do pracy na stanowisku ds. obsługi funduszu alimentacyjnego.

 

 

  Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                     

      /-/ Jadwiga Gutowska

 

Sadowne, dnia 30.08.2011r

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-31 09:30:41, wprowadzający: Jadwiga Gutowska
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO
ORZĘDNICZE 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadownem, ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne, do zatrudnienia na stanowisku główny księgowy

Wybrana została Pani Magdalena Gałązka

 

Uzasadnienie wyboru

Na podstawie przeprowadzonego  naboru na stanowisko główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadownem, Komisja Rekrutacyjna wybrała kandydaturę         Pani Magdaleny Gałązki.
W czasie postępowania kwalifikacyjnego Pani Magdalena Gałązka wykazała się wysokim poziomem wiedzy niezbędnej do pracy na stanowisku głównego księgowego.

 

                                                                                          

    Kierownik

   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                     

      /-/ Jadwiga Gutowska

 

Sadowne, dnia 30.08.2011r.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-31 09:30:02, wprowadzający: Jadwiga Gutowska
Informacja o kandydatach 

Informacja o kandydatach

Informujemy, że do konkursu w naborze na stanowisko – główny księgowy
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadownem       
w obowiązującym terminie wpłynęły zgłoszenia następujących kandydatów:

1.      Magdalena Gałązka                 zam. Sadowne.

 

 

Sadowne, dnia 25.08.2011r.                                                    Kierownik GOPS

                                                                                              /-/ Jadwiga Gutowska 

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-25 15:41:18, wprowadzający: Jadwiga Gutowska
Informacja o kandydatach 

Informacja o kandydatach

Informujemy, że do konkursu w naborze na stanowisko – ds. obsługi funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadownem       
w obowiązującym terminie wpłynęły zgłoszenia następujących kandydatów:

1.      Anna Lipińska              zam. Zieleniec,

2.      Agnieszka Grodkowska           zam. Węgrów,

3.      Katarzyna Szymecka               zam. Wieliczna,

4.      Katarzyna Wyczółkowska       zam. Siedlce,

5.      Marcin Osman             zam. Ocięte,

6.      Beata Gałązka                         zam. Wilczogęby.

 

 

Sadowne, dnia 25.08.2011r.                                                    Kierownik GOPS

                                                                                              /-/ Jadwiga Gutowska 

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-25 15:40:47, wprowadzający: Jadwiga Gutowska
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE 

OGŁOSZENIE O NABORZE
 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

           

            Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem ogłasza otwarty

i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku pomocy społecznej w Sadownem, ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

 

1.                  Stanowisko pracy:

      Stanowisko pracy ds. obsługi funduszu alimentacyjnego

a)      pełny wymiar czasu pracy,

b)      umowa o pracę na czas określony – 6 miesięcy.

2.                  Niezbędne wymagania od kandydatów:

a)      obywatelstwo polskie;

b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

c)      niekaralność za przestępstwa skarbowe;

d)      nieposzlakowana opinia;

e)      wykształcenie wyższe;

f)        co najmniej 3 letni staż pracy;

g)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku pracy;

h)      znajomość obsługi komputera, poczty elektronicznej oraz umiejętność poruszania się w sieci Intrenet.

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2011-08-11 11:47:02, wprowadzający: Jadwiga Gutowska
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE 

OGŁOSZENIE O NABORZE
 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem ogłasza otwarty
 i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy w Gminnym Ośrodku pomocy społecznej w Sadownem, ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

1.   Stanowisko pracy:

      Stanowisko pracy – główny księgowy Ośrodka

a)½ pełnego wymiaru czasu pracy,

b)     umowa o pracę na czas określony- 6 miesięcy.

2.  Niezbędne wymagania od kandydatów:

c)obywatelstwo polskie;

d)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

e)niekaralność za przestępstwa skarbowe;

f)     nieposzlakowana opinia;

g)wykształcenie wyższe ze specjalnością ekonomika i rachunkowość;

h)co najmniej 3 letni staż pracy;

i)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku pracy;

j)           znajomość obsługi księgowych programów komputerowych, poczty elektronicznej oraz umiejętność poruszania się w sieci Intrenet.

 

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2011-08-11 11:45:49, wprowadzający: Jadwiga Gutowska
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SADOWNEM 

Wójt Gminy Sadowne informuje, że w związku z ogłoszonym konkursem


 do zatrudnienia na stanowisku:


 


 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem


 


 


wybrany został Pan Michał Kołodziejek zam. Ostrówek.


 


 


 


 


Sadowne, 13.06.2011r.r.                                                           Wójt


 


                                                                                              inż. Zdzisław Tracz


 

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-13 15:57:45, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
Nabór ławników sądowych 

Urząd Gminy Sadowne informuje, iż trwa nabór na ławników sądowych na kadencję 2012-2015


 


Ławnikiem może być wybrany:


 


- ma obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,


- jest nieskazitelnego charakteru,


- ukończył 30 lat,


- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,


- nie przekroczył 70 lat,


- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,


- ma co najmniej wykształcenie średnie.


 


Kandydatury można zgłaszać do 30.06.2011 roku do Rady Gminy Sadowne. pokój nr 11


 

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-09 10:07:01, wprowadzający: Anna Stawiarz
 

WÓJT GMINY SADOWNE


ogłasza konkurs na stanowisko


Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2011-04-28 14:18:22 Informację zaktualizowano 2011-04-28 14:19:09, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE 

 Wójt Gminy Sadowne informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sadowne, ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne, do zatrudnienia na stanowisku


 ds. pozyskiwania funduszy pomocowych i promocji Gminy

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2011-03-31 12:30:57, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE
STANOWISKO URZĘDNICZE 

Wójt Gminy Sadowne informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Sadownem, do zatrudnienia na stanowisku Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadownem

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2011-03-31 11:11:34 Informację zaktualizowano 2011-03-31 12:34:41, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z
zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w roku 2011 w Gminie Sadowne 

Wójt Gminy Sadowne

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w roku 2011 w Gminie Sadowne

 

Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej, podejmowanych na rzecz zaspokajania potrzeb i poprawy warunków oraz podnoszenia aktywności fizycznej mieszkańców
i zagospodarowanie czasu wolnego oraz w szczególności zapewnienie edukacji sportowej dzieciom i młodzieży.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane prowadzące działalność na terenie Gminy Sadowne lub na rzecz jej mieszkańców

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2011-03-23 13:04:03 Informację zaktualizowano 2011-03-23 13:06:08, wprowadzający: Renata Urbankowska
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE
STANOWISKO URZĘDNICZE 

Wójt Gminy Sadowne ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko  urzędnicze w Urzędzie Gminy Sadowne, ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne


 


1.      Stanowisko pracy:


 


Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadownem


a)      pełny wymiar czasu pracy,


b)      umowa o pracę na czas określony, na okres 6 miesięcy.

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2011-03-10 14:17:58, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE 

     Wójt Gminy Sadowne ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór  na wolne stanowisko  urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy pomocowych i promocji Gminy w Urzędzie Gminy   Sadowne, ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2011-03-10 10:58:19, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
 

KONSULTACJE W SPRAWIE  PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SADOWNE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011

 

Stosownie do Uchwały Nr XLII/205/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 8 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców gminy Sadowne do przedkładania opinii do zamieszczonego projektu „Programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”.

Opinie prosimy kierować do dnia 13 grudnia 2010 r. na stanowisko ds. społecznych w Urzędzie Gminy Sadowne na adres: Urząd Gminy Sadowne, ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne lub drogą e – mailową na adres: ug_sadowne@pro.onet.pl

 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SADOWNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆPOŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011
Data wprowadzenia informacji 2010-11-26 13:03:17 Informację zaktualizowano 2010-11-26 14:03:32, wprowadzający: Administrator BIP.
OGŁOSZENIE 

        Wójt Gminy Sadowne informuje, że w dniu 22.10.2010r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Sadowne w Sali Posiedzeń odbędzie się spotkanie dotyczące przedsięwzięcia polegającego na: 


,, Budowa biogazowni rolniczej o mocy 1,0 MW energii elektrycznej i 1,3 MW energii cieplnej na działkach o numerach ewidencyjnych 18 i 20, położonych w miejscowości Morzyczyn Włościański ”.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-13 10:46:10 Informację zaktualizowano 2010-10-13 10:47:35, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE 

Wójt Gminy Sadowne informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego


naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sadowne, ul.Kościuszki 3, 


07-140 Sadowne, do zatrudnienia na stanowisku:

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2010-01-04 15:38:00 Informację zaktualizowano 2010-01-04 15:38:28, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE 

Wójt Gminy Sadowne ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór  na wolne stanowisko


 Urzędnicze w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Sadowne, ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne


 

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2009-12-07 15:15:06 Informację zaktualizowano 2009-12-07 15:16:29, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
 

OGŁOSZENIE 

dotyczy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

Zgodnie z art. 3, ust 2, pkt 6a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) informuję

o znajdujących się na terenie gminy Sadowne zbierających zużyty sprzęt elektryczny

i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).

Wykaz firm na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

 

1.               Zakład Gospodarki Komunalnej w Sadownem

           ul. Czesława Wycecha 1

           07 - 140 Sadowne

/Sprzęt jest odbierany nieodpłatnie od mieszkańców, którzy posiadają zawarte umowy z w/w firmą na odbiór odpadów komunalnych/

Ponadto informuję:

- Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zbierającemu zużyty sprzęt (art.35 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym)

- Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami (art.36 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym)

- Kto umieszcza zużyty sprzęt łącznie z innymi odpadami podlega karze grzywny

(art. 74 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym)

- Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych bez pobierania opłaty z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1 i art. 42a ust. 1 (art. 37 pkt 2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym)

- Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju (art. 42 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

Za zbierającego zużyty sprzęt uważa się prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego, oraz gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych               i przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

 Wójt Gminy Sadowne  

                                                                                                                 Zdzisław Tracz  

 
Data wprowadzenia informacji 2009-04-24 12:54:23 Informację zaktualizowano 2009-07-09 14:31:28, wprowadzający: Administrator BIP.

Zobacz:
 Informacje .  Aktualności . 
wersja do druku